KONTAKT telefon:+387 (33) 22 57 27; E-mail: podrska@ppf.unsa.ba

 

JAVNE NABAVKE

     

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „Kancelarijskog i potrošnog materijala, tonera, ketridža, ribona za kopir aparat, štampače i faks aparat“ dodjeljuje ponuđaču „NORIN“ d.o.o. Sarajevo...

Odluka o poništenju postupka nabavke

Usvaja se žalba „ASA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo izjavljena na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga „Osiguranje zaposlenih i studenata“...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „Pogonsko gorivo“ dodjeljuje ponuđaču „HIFA“ d.o.o. Tešanj...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za pružanje usluga LOT-1 „Osiguranje zaposlenih“ dodjeljuje ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „Prevoz studenata na terenske vježbe“ dodjeljuje ponuđaču „KONJIC-KB-BUS“ d.o.o. Konjic...

 

JAVNE NABAVKE